مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.


افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.


به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.


محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.


کلید واژگان


1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 – قطاع الطریق 5- اخافه


فهرست مطالب


مقدمهالف : اهمیت تحقیقب : اهداف تحقیقت : سوالات تحقیقث : فرضیه های تحقیقج : روش تحقیقح : سازماندهی تحقیقفصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربهمبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابهگفتار نخست: واژه شناسیالف: مفهوم لغویب: مفهوم فقهیج: مفهوم حقوقیگفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابهالف: تفکیک محاربه ازبغیب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسیج: تفکیک محاربه از افساد فی الارضمبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربهگفتار نخست: مبانی شرعیالف: مبانی قرآنی1- شأن نزول آیه2- دیدگاه های مفسرین1-2- دیدگاه نخست2-2- دیدگاه دومب: مبانی روایی محاربهج: محاربه در اقوال فقهاگفتار دوم: مبانی عرفیالف: وجود بروز خطر شدیدب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعهفصل دوم: ارکان بزه محاربهمبحث نخست: رکن قانونیگفتار نخست: تحولات تقنینیالف: در قانون حدود و قصاصب: در قانون مجازات اسلامیج: در قانون جدید مجازات اسلامیگفتار دوم: نارسائی های تقنینیالف: ابهامات تقنینی موجود– در ارتباط محاربه با افساد فی الارض2- در زمینه تحقق شرایط محاربهب: در اختلاط محاربه بابغیمبحث دوم: رکن مادیگفتار نخست: رفتار مجرمانهالف: لزوم فعل مثبتب: لزوم توانایی ایجاد ترسگفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرمالف: اهمیت وسیله در محاربهب: اهمیت موضوع جرمگفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربهالف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجهب: تحلیل شروع به جرم در محاربهمبحث سوم: رکن روانیگفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربهگفتار دوم: اجزاء رکن روانیالف: سوء نیت عامب: سوء نیت خاصگفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدیدفصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربهمبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات هاگفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات هاالف: نظریه تخییرب: نظریه تنویع یا ترتیبگفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربهالف: اجرای قتلب: اجرای به صلیب کشیدنج: اجرای قطع دست و پاد: اجرای تبعیدمبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربهگفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربهالف: مشارکت در محاربهب: معاونت در محاربهگفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربهالف: توبهب: جنون و مرگنتیجه گیریپیشنهاداتمنابع و مآخذواژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد


مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی


مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفیدسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 110 کیلو بایت
تعداد صفحات 97

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.


افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.


به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.


محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.


کلید واژگان


1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 – قطاع الطریق 5- اخافه


فهرست مطالب


مقدمهالف : اهمیت تحقیقب : اهداف تحقیقت : سوالات تحقیقث : فرضیه های تحقیقج : روش تحقیقح : سازماندهی تحقیقفصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربهمبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابهگفتار نخست: واژه شناسیالف: مفهوم لغویب: مفهوم فقهیج: مفهوم حقوقیگفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابهالف: تفکیک محاربه ازبغیب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسیج: تفکیک محاربه از افساد فی الارضمبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربهگفتار نخست: مبانی شرعیالف: مبانی قرآنی1- شأن نزول آیه2- دیدگاه های مفسرین1-2- دیدگاه نخست2-2- دیدگاه دومب: مبانی روایی محاربهج: محاربه در اقوال فقهاگفتار دوم: مبانی عرفیالف: وجود بروز خطر شدیدب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعهفصل دوم: ارکان بزه محاربهمبحث نخست: رکن قانونیگفتار نخست: تحولات تقنینیالف: در قانون حدود و قصاصب: در قانون مجازات اسلامیج: در قانون جدید مجازات اسلامیگفتار دوم: نارسائی های تقنینیالف: ابهامات تقنینی موجود– در ارتباط محاربه با افساد فی الارض2- در زمینه تحقق شرایط محاربهب: در اختلاط محاربه بابغیمبحث دوم: رکن مادیگفتار نخست: رفتار مجرمانهالف: لزوم فعل مثبتب: لزوم توانایی ایجاد ترسگفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرمالف: اهمیت وسیله در محاربهب: اهمیت موضوع جرمگفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربهالف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجهب: تحلیل شروع به جرم در محاربهمبحث سوم: رکن روانیگفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربهگفتار دوم: اجزاء رکن روانیالف: سوء نیت عامب: سوء نیت خاصگفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدیدفصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربهمبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات هاگفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات هاالف: نظریه تخییرب: نظریه تنویع یا ترتیبگفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربهالف: اجرای قتلب: اجرای به صلیب کشیدنج: اجرای قطع دست و پاد: اجرای تبعیدمبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربهگفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربهالف: مشارکت در محاربهب: معاونت در محاربهگفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربهالف: توبهب: جنون و مرگنتیجه گیریپیشنهاداتمنابع و مآخذ


دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!