بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین مشاركت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد می باشد.


روش تحقیق در این پژوهش كمی و پیمایشی بوده كه از ابزار پرسشنامة برای گرد اوری اطلاعات استفاده شده است.


نمونه آماری این تحقیق 100 نفر بوده است كه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.


چارچوب مفهومی(نظری) این تحقیق نظریات اندیشمندان داخلی:پیران غفاری و اندیشمندان خارجی:وبر. بیرو. لیپست.بوزان.ویور و مولار بوده است.


در این تحقیق ارتباط میان متغیرهای مشاركت اجتماعی،سن، جنس، و اعتماد اجتماعی، با احساس امنیت اجتماعی سنجیده شده اند و نتایج حاصله نشان می دهد كه بجز رابطه سن و احساس امنیت اجتماعی بین بقیة متغیرها با احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود ندارد.


واژه های كلیدی:


امنیت اجتماعی feeling socital security


مشاركت اجتماعی social contentment


اعتماد اجتماعیsocali trust


فهرست مطالب


پیشگفتار. 1


چكیده. 3


فصل اول.. 4


(طرح تحقیق). 4


مقدمه. 5


بیان مسئله. 8


اهمیت و ضرورت تحقیق… 11


اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق… 13


هدف كلی:. 13


اهداف جزئی:. 13


فرضیات:. 13


سؤالات:. 13


متغیر های تحقیق:. 14


تعریف واژه ها و اصطلاحات… 14


مشاركت… 14


امنیت:. 15


عملیاتی نمودن ابعاد امنیت:. 16


فصل دوم.. 18


مبانی نظری… 18


مشاركت:. 19


اندیشمندان داخلی… 19


غفاری:. 19


اندیشمندان خارجی… 20


ماكس وبر:. 20


آلن بیرو:. 21


سی مور مارتین لیپست:. 21


امنیت:. 22


اندیشمندان خارجی… 23


باری بوزان:. 23


آل ویور:. 24


مولار:. 25


پیشینه ی تجربی تحقیق… 27


تحقیقات انجام شده در داخل… 27


تحقیقات انجام شده در خارج.. 30


تحقیقات انجام شده در داخل… 31


تحقیقات انجام شده در خارج.. 33


چار چوب نظری… 34


جدول تقابلی… 36


فصل سوم.. 37


روش تحقیق:. 38


تعریف تحقیق پیمایشی:. 38


تعریف جامعه آماری:. 38


انواع روش های نمونه گیری:. 38


تعریف روش نمونه گیری… 39


روش های آماری(تجزیه-تحلیل). 40


تعریف اعتبار و پا یا بی:. 41


فصل چهارم.. 44


ابزار اندازه گیری.. 44


روش تجزیه و تحلیل آماری… 45


فصل پنجم.. 52


بحث و نتیجه گیری.. 52


مروری بر یافته های اصلی و فرعی… 54


این تحقیق در 5 فصل انجام شده است شامل:54


منابع و مؤاخذ به ترتیب الفبای فارسی 57


هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین مشاركت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد می باشد


بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی


بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعیدسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 158 کیلو بایت
تعداد صفحات 64

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین مشاركت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد می باشد.


روش تحقیق در این پژوهش كمی و پیمایشی بوده كه از ابزار پرسشنامة برای گرد اوری اطلاعات استفاده شده است.


نمونه آماری این تحقیق 100 نفر بوده است كه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.


چارچوب مفهومی(نظری) این تحقیق نظریات اندیشمندان داخلی:پیران غفاری و اندیشمندان خارجی:وبر. بیرو. لیپست.بوزان.ویور و مولار بوده است.


در این تحقیق ارتباط میان متغیرهای مشاركت اجتماعی،سن، جنس، و اعتماد اجتماعی، با احساس امنیت اجتماعی سنجیده شده اند و نتایج حاصله نشان می دهد كه بجز رابطه سن و احساس امنیت اجتماعی بین بقیة متغیرها با احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود ندارد.


واژه های كلیدی:


امنیت اجتماعی feeling socital security


مشاركت اجتماعی social contentment


اعتماد اجتماعیsocali trust


فهرست مطالب


پیشگفتار. 1


چكیده. 3


فصل اول.. 4


(طرح تحقیق). 4


مقدمه. 5


بیان مسئله. 8


اهمیت و ضرورت تحقیق… 11


اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق… 13


هدف كلی:. 13


اهداف جزئی:. 13


فرضیات:. 13


سؤالات:. 13


متغیر های تحقیق:. 14


تعریف واژه ها و اصطلاحات… 14


مشاركت… 14


امنیت:. 15


عملیاتی نمودن ابعاد امنیت:. 16


فصل دوم.. 18


مبانی نظری… 18


مشاركت:. 19


اندیشمندان داخلی… 19


غفاری:. 19


اندیشمندان خارجی… 20


ماكس وبر:. 20


آلن بیرو:. 21


سی مور مارتین لیپست:. 21


امنیت:. 22


اندیشمندان خارجی… 23


باری بوزان:. 23


آل ویور:. 24


مولار:. 25


پیشینه ی تجربی تحقیق… 27


تحقیقات انجام شده در داخل… 27


تحقیقات انجام شده در خارج.. 30


تحقیقات انجام شده در داخل… 31


تحقیقات انجام شده در خارج.. 33


چار چوب نظری… 34


جدول تقابلی… 36


فصل سوم.. 37


روش تحقیق:. 38


تعریف تحقیق پیمایشی:. 38


تعریف جامعه آماری:. 38


انواع روش های نمونه گیری:. 38


تعریف روش نمونه گیری… 39


روش های آماری(تجزیه-تحلیل). 40


تعریف اعتبار و پا یا بی:. 41


فصل چهارم.. 44


ابزار اندازه گیری.. 44


روش تجزیه و تحلیل آماری… 45


فصل پنجم.. 52


بحث و نتیجه گیری.. 52


مروری بر یافته های اصلی و فرعی… 54


این تحقیق در 5 فصل انجام شده است شامل:54


منابع و مؤاخذ به ترتیب الفبای فارسی 57

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!